FORUM OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Strona Główna FORUM OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
ROK ZAŁ. 2006

www.stowarzyszeniebastion.com

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum

Odpowiedz do tematu
Poprzedni temat :: Następny temat

Tagi tematu: kossciol, nasielsku, wojciecha

Ko¶ściół ¶św. Wojciecha w Nasielsku
Autor Wiadomo¶ć
Szeregowy
zastępca komendanta plutonuDoł±czył: 14 Cze 2009
Posty: 980
Wysłany: Wto 23 Cze, 2009 09:58   Ko¶ściół ¶św. Wojciecha w Nasielsku

Historia parafii 1065 W tzw. falsyfikacie mogileńskim znajdujemy pierwsz± pisan± wzmiankę o istnieniu nasielskiego grodu. Wymieniony jest tu w¶śród uposażeń benedyktynów z Mogilna. Można domniemywać, że zakonnicy pobierali st±d nie tylko tzw. dziesięcinę. ale prowadzili też działalno¶ść duszpastersk±. W tym bowiem czasie w grodach urzędował nie tylko pan grodowy (póĽniejszy kasztelan) ze swymi pomocnikami, ale i kapelan opiekuj±cy się kaplic± grodow±. W wypadku Nasielska jest to tym bardziej prawdopodobne, że istniał tu nie tylko gród - o¶środek administracyjny, ale i znaczna osada targowa. Doszukiwanie się pocz±tków parafii w połowie XI wieku jest z pewno¶ści± zasadne. Ś¦wiadczyć o tym może też imię patrona parafii. Większo¶ść ko¶ściołów i parafii, w których pracowali benedyktyni jest pod wezwaniem ¶św. Wojciecha. Przypuszcza się. że w tym okresie był już w Nasielsku niewielki ko¶ściół drewniany.

1155

W dokumencie wydanym przez Bolesława Kędzierzawego okre¶ślone zostało uposażenie z Nasielska dla kanoników lateraneńskich z Czerwińska. Jeszcze przed t± dat± cz궜ć Nasielska została przekazana kanonikom i w następnych dokumentach zwana była wsi± Nasielskiem lub Now± Wsi± w odróżnieniu od miasta Nasielska. Wej¶ście kanoników regularnych do Nasielska miało ogromny wpływ na dalsze losy parafii.

1257

Kanonicy regularni z Czerwińska otrzymali znów nadanie z r±k ksi±żęcych. Siemowit I szczodrze obdarował klasztor, przekazuj±c mu na własno¶ść kolejn± cz궜ć swych dóbr. Tym razem jest to wie¶ś Koski granicz±ca z polami grodu nasielskiego. Wydaje się. że otrzymuj±c Ľródło nowych dochodów, zetknęli się z istniej±cym już tu ko¶ściołem. Gdyby nie było ko¶ścioła, to na pewno postaraliby się go wybudować wcze¶śniej, a nie dopiero w 1445 roku. O tym. że w Nasielsku istniał oprócz zakonnego drugi o¶środek duszpasterski, ¶świadcz± dokumenty z kolejnych lat.

1324

W notatce z tego roku czytamy, że opat czerwiński Krystyn toczył spór z rektorem ko¶ścioła w Nasielsku, Wojsławem. Przedmiotem tego sporu była dziesięcina. Wojsław jest jednocze¶śnie pierwszym zapisanym w Ľródłach proboszczem nasielskim.

1344

Znajdujemy ¶ślad dalszego ci±gu rywalizacji między dwoma o¶środkami duszpasterskimi. Za czasów Kazimierza Wielkiego opat Albert wyst±pił przed archidiakonem płockim Zbylut przeciwko plebanowi Bartłomiejowi o zwrot młyna nasielskiego. Materiały Ľródłowe z 1324 i 1344 roku potwierdzaj±, że przed przybyciem kanoników regularnych znajdował się na terenie Nasielska diecezjalny o¶środek duszpasterski - parafia. Skoro funkcjonowała parafia, musiał też istnieć - jak napisali¶śmy wcze¶śniej - ko¶ściół. Byt z pewno¶ści± drewniany. W dokumentach dekanatu nowomiejskiego, do którego w póĽniejszych czasach należała nasielska parafia, czytamy: Po pierwszym ko¶ściele drewnianym i spalonym nie masz wiadomo¶ści o erekcji.

1386

11 listopada tego roku ksi±żę mazowiecki Janusz I przekazał miasto na własno¶ść rycerzowi Jakuszowi (Jakubowi) z Radzanowa. Jednocze¶śnie z przej¶ściem w ręce prywatne miasto zostało przeniesione (lokowane) na tzw. prawo chełmińskie. Dotyczy to jednak tylko 2/3 całego Nasielska. Cz궜ć klasztorna, tzw. Po¶świętne, traktowana była jako wie¶ś i jeszcze w 1425 roku pozostawała na prawie polskim.

1421

Z tego roku pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły parafialnej. Musiała to być na ówczesne czasy szkoła znacz±ca, je¶śli miała nie tylko nauczyciela, ale i jego pomocnika. Z póĽniejszych zapisków, bo z 1476 roku, poznajemy już konkretnych nauczycieli. S± to Szczepan z Czajkowa i jego pomocnik Grzegorz. Na stanowiskach nauczycieli zatrudniani byli najcz궜ciej klerycy. przygotowuj±cy się do przyszłej pracy kapłańskiej. Szkoła dawała umiejętno¶ść czytania i pisania oraz podstawy języka łacińskiego. umożliwiaj±c dalsz± naukę w szkole kolegiackiej w Pułtusku lub katedralnej w Płocku.

1445

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu parafii była budowa nowego i to już murowanego ko¶ścioła. Poprzedni; o czym wcze¶śniej wspominali¶śmy - prawdopodobnie spłon±ł w czasie pożaru miasta. Proboszcz nasielski Paweł z Gołymina wspólnie z opatem kanoników z Czerwińska Andrzejem zadecydowali o jego nowej lokalizacji na terenach należ±cych do klasztoru, na tzw. Po¶świętnem. Jest to miejsce, gdzie stoi i obecny ko¶ściół. Budowa ¶świ±tyni na gruntach klasztornych i do tego przez kanoników głównie prowadzona sprawiła, że stali się jego patronami. Nakładało to na nich pewne obowi±zki, jak np. jego restaurację, ale dawało też pewne prawa, mogli bowiem wpływać na jego funkcjonowanie. Budowa nowej ¶świ±tyni przez zakonników była pierwszym krokiem na drodze do przejęcia przez nich nasielskiej parafii. 1513-1514

Dzięki staraniom opata Ambrożego papież Leon X wł±cza parafię do uposażenia Kanoników Regularnych przy najbliższym wakansie na funkcji proboszcza. Stało się to dosyć szybko, ponieważ w 1514 roku zrzekł się probostwa ks. Jakub Broliński. kanonik płocki. Od tej chwili parafia nasielska stała się parafi± zakonn±. Proboszczami byli zakonnicy wyznaczani przez Kapitułę Kanoników Regularnych. W Nasielsku powstała filia czerwińskiego klasztoru (prepozytura). Przebywał w niej prepozyt sprawuj±cy funkcję proboszcza i dwóch lub trzech zakonników pełni±cych obowi±zki wikariuszy. Kanonicy z Czerwińska zarz±dzali nasielsk± parafi± aż do roku 1819, kiedy to nast±piła kasata zakonu. Ostatnimi proboszczami spo¶śród zakonników byli Jan Tański i Wojciech Wyrzykowski.

1538

W czasie, kiedy proboszczami byli księża diecezjalni, wpływ na obsadę tych stanów mieli nie tylko biskupi, ale i ksi±żę (a następnie rodzina Nosilskich, będ±ca współwła¶ścicielami Nasielska) oraz opat klasztoru czerwińskiego. Sytuacja uległa zmianie po przejęciu ko¶ścioła i parafii przez zakon Kanoników Regularnych, a zwłaszcza z chwil± inkorporacji beneficjum do jego uposażenia. Odt±d opaci mieli wył±czne prawo do obsadzania probostwa i to zakonnikami z klasztoru czerwińskiego. Wywołało to konflikt z wła¶ścicielami Nasielska i jego krewnymi, którzy chcieli dalej mieć wpływ na obsadę tego stanowiska. W wymienionym roku opat czerwiński Jakub Sobolewski wniósł sprawę przed s±d biskupa płockiego Piotra Gamrata przeciwko Janowi Nosilskiemu o napad i zranienie go. W póĽniejszym czasie nast±pił jeszcze ostrzejszy zatarg. Dziedzic Nasielska, pozwany przez opata Jakuba Kulę przed s±d biskupi. po przegranym procesie zabił opata.

1547

Opat z Czerwińska z prepozytem (ówczesnym proboszczem Nasielska) ustalili zasady uposażenia probostwa. Składało się na nie 5 łanów i 20 morgów ziemi i dziesięcina z całej parafii, co przynosiło około 100 kop groszy dochodu. Na podstawie zawartej umowy opat zatrzymywał dla siebie tylko dziesięcinę z Żabiczyna; dziesięcinę z Pie¶ścirogów przeznaczał na koszty napraw ko¶ścioła, reszta miała pozostawać do rozporz±dzania prepozyta.

1595

Istniało już wtedy Bractwo Różańcowe. Posiadało nawet swoj± kaplicę. Zarz±dzali nim tzw. starsi bractewni wybierani co roku po ¶święcie Matki Bożej Różańcowej. Opiekunem Bractwa był każdorazowo ksi±dz proboszcz i nosił tytuł Promotora. Członkowie Bractwa ¶śpiewali codziennie różaniec. W ich intencji co kwartał była odprawiana Msza ¶św. 1599 Ustalono, że dziesięciny x trzech wsi: Głodowa, Glic i Krzyczek przeznaczone będ± na utrzymanie rektora szkoły parafialnej i kantora (pomocnika rektora do nauki ¶śpiewu liturgicznego).

1767

W tym roku ksi±dz Nikodem Milewski założy} Bractwo Opatrzno¶ści Bożej, zaaprobowane było przez biskupa płockiego Hieronima Szeptyckiego. Miało ono swoje odpusty w ¶święta: Trzech Króli, ¶św. Józefa, ¶św. Antoniego. Przemienienia Pańskiego i ¶św. Barbary. Obrazy z wizerunkami tych ¶świętych znajdowały się w bocznych ołtarzach.

1773

Przeprowadzona została w kraju reforma szkolnictwa. W nasielskiej parafii proboszczowie nadal jednak utrzymuj± szkołę. Ś¦wiadcz± o tym zapiski z 1779. 1781.a nawet z 1838 roku.

1775

Do spowiedzi i Komunii ¶św. wielkanocnej przyst±piło 1768 osób. w tym 436 dzieci.

1775

Duż± uwagę zwracano na akcje dobroczynne. Działało Bractwo Miłosierdzia. Proboszczowie nasielscy utrzymywali też dom dlii starców, którym zapewniano opiekę w zamian za co. na ile było ich stać, pilnowali porz±dku na cmentarzu przyko¶ścielnym i w ko¶ściele. W przytoczonym roku dom ten byt już mocno podniszczony, brakowało jednak funduszy na wybudowanie nowego.

1779

W parafii zostały przeprowadzone Misje ¶św. Nauki głosili księża misjonarze z Pułtuska.

1819

Po 305 latach nieobecno¶ści do parafii wróciło duchowieństwo ¶świeckie (diecezjalne), podległe bezpo¶średnio biskupowi płockiemu.

1860

W życiu parafii aktywny udział brały cechy rzemie¶ślnicze. W Nasielsku istniały trzy cechy: młynarski, zduński, szewski. Uczestniczyły one w nabożeństwach i procesjach. W ko¶ściele posiadali swoje ołtarze, przy których byty odprawiane co pewien czas Msze ¶św. w intencji członków cechu i ich rodzin.

Ko¶ściół gotycki 1445-1461. lata budowy ¶świ±tyni.

Ko¶ściół byt budowl± prostok±tn± o rozmiarach 70x30x22 łokcie (łokieć = 0,6 m); nie był sklepiony, lecz posiadał drewniany sufit, który w XV[I1 wieku wspierały dwa rzędy kolumn. 1596

Ze spisu inwentarza ko¶ścielnego dowiadujemy się. że składał się on m. in. z In ornatów w różnych kolorach, 6 kap, 3 par chor±gwi i proporców żałobnych, 5 mszałów, 6 srebrnych kielichów, w tym 4 pozłacanych oraz srebrnej monstrancji i srebrnych naczyń, z którymi jeżdżono do chorych.

1655-1676

Lata potopu szwedzkiego sprawiły, że wiele wsi na terenie parafii wyludniło się, a w mie¶ście żyto tylko 128 osób. Ludzie zubożeli. Uszkodzeniu uległ i ko¶ściół. Przeciekały dachy, zarysowały się ¶ściany.

1695

Niestety, stan ko¶ścioła w dalszym ci±gu nie byt najlepszy. Wielkim wysiłkiem zubożałej parafii ko¶ściół odremontowano. Wtedy jeszcze nie przewidywano, że za kilkana¶ście lal ulegnie nikłemu zniszczeniu, że trzeba go będzie ponownie konsekrować.

1695

Akta wizytacyjne z 1695 roku mówi±, że jednonawowy ko¶ściół miał 50 łokci długo¶ści, 30 łokci szeroko¶ści i 22 łokcie wysoko¶ści. We wcze¶śniejszym opisie ¶świ±tyni podawano, że miała 70 łokci długo¶ści. Tę różnicę niektórzy próbuj± tłumaczyć tym, że wtedy podawano jej długo¶ść z apsyd±, a w obecnym dokumencie bez niej. A może teraz już jej nie było? Ołtarz główny usytuowany był od strony wschodniej. Znajdowały się w nim relikwie ¶św. Aureliusza i ¶św. Maura. Główne wej¶ście było od strony zachodniej (odwrotnie niż obecnie). Ponadto ko¶ściół miał jedenastogłosowe organy.

1710 -1717

Próby ratowania ¶świ±tyni okazały się niewystarczaj±ce. Zwaliła się drewniana wieża nadbudowana nad bocznym wej¶ściem, osunęły się fundamenty i cała południowa ¶ściana. Wybiedzonej parafii nie stać było na budowę nowego ko¶ścioła, toteż podjęto jego gruntowny remont. Zadanie to przypadło ks. Nikodemowi Szymańskiemu (w niektórych opracowaniach Feliksowi). Pomogli też proboszczowie s±siednich parafii. Postawiono now± ¶ścianę południow±, obniżono gotyckie szczyty ko¶ścioła (a być może i ¶ściany boczne), przerobiono okna. Wydaje się, że wygl±d ko¶ścioła wiele na tym stracił. Wewn±trz wyremontowano ołtarze, w prezbiterium zjawiły się stalle dla wspólnego odmawiania brewiarza. Położono nowy sufit z heblowanych desek, podłogę za¶ś ułożono z palonych cegieł. Ś¦ciany otrzymały now± polichromię, a w ołtarzu głównym odnowiono obraz Naj¶świętszej Marii Panny, dodaj±c srebrn± sukienkę.

1741

Gruntowna odnowa ko¶ścioła spowodowała potrzebę ponownej konsekracji. Dokonał tego ks. bp Marcin Załuski. Ko¶ściół otrzymał za patrona ¶św. Wojciecha.

1759-1761

W szesna¶ście lat po ponownej konsekracji ks. proboszcz Nikodem Milewski odnowił i przebudował zarówno sam ko¶ściół, jak i stoj±c± przy ko¶ściele dzwonnicę. Jeden z trzech dzwonów, jakie wówczas byty w niej zawieszone, odlany został w 1521 roku. Ponadto ten ksi±dz-budowniczy zostawił po sobie now± murowan± plebanię, wikariat, dom dla służby. browar, dom dla pracowników młyna. Ogromne wydatki z tym zwi±zane sprawiły, że zaniedbane zostało gospodarstwo rolne prowadzone przez proboszcza, ponieważ nie dokupowano nowego sprzętu.

Koniec XIX w.

Remontowany i przebudowywany ko¶ściół zatracił swoje piękno. Ponadto, postawiony na podmokłym gruncie, był bardzo wilgotny. Zim± mróz wchodził wysoko na nasi±knięte wilgoci± ¶ściany. Do tego zwiększyła się liczba parafian i ¶świ±tynia była za mata, aby pomie¶ścić wszystkich chętnych do udziału w nabożeństwach. To wszystko sprawiło, że księża i parafianie zaczęli my¶śleć o budowie nowego ko¶ścioła, chociaż czasy nie były sprzyjaj±ce. Ko¶ściół neogotycki

Koniec XIX w.

Ludzie pamiętaj±cy stary ko¶ściół wspominaj±, że w czasie niedzielnych nabożeństw wierni nie mogli się w nim pomie¶ścić. Wiele osób stało na przyko¶ścielnym cmentarzu. W ko¶ściele było duszno. Do tego dochodziła jeszcze straszliwa wilgoć. Po ¶ścianach spływała strużkami woda. 1885

Ks. Józef Dynakowski, proboszcz parafii Nasielsk, chciał powiększyć ko¶ściół przez dobudowanie dwóch naw bocznych. W miejscu dotychczasowych ¶ścian miały stan±ć filary podtrzymuj±ce dach nawy głównej.

1896

Proboszcz ks. Piotr Krasiński podj±ł decyzję o budowie nowej ¶świ±tyni. Powołany został Społeczny Komitet Budowy Ko¶ścioła w składzie: prezes Kurtz, sędzia Grzebski i Feliks Rostkowski. Komitet proponował zmianę lokalizacji nowej ¶świ±tyni. Chciano wybudować j± naprzeciwko poczty, na placu dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 2. O budowie ko¶ścioła na starym miejscu zadecydowała deklaracja inż. Józefa Dziekońskiego, że jest w stanie wybudować na dotychczasowym podmokłym gruncie ko¶ściół, którego mury nie będ± chłonęły wilgoci.

1898

Przyst±piono do rozbiórki starego ko¶ścioła. Do czasu wzniesienia nowej ¶świ±tyni nabożeństwa odbywały się w odpowiednio adaptowanej stodole parafialnej, stoj±cej w okolicy cmentarza grzebalnego.

1899

Kolejnym etapem była budowa fundamentów. Kopano trzymetrowe doły, przebijaj±c się przez bagnisko do stabilnego gruntu. Równocze¶śnie z podnoszeniem się fundamentów podnoszono również teren wokół nich i poszerzano plac ko¶ścielny. Na fundamencie ułożono dwa rzędy ciosanych kamieni. W budowie ko¶ścioła pomagał księdzu proboszczowi wikariusz, ks. Franciszek Jagodziński.

1906

8 maja umiera ks. Piotr Krasiński. Nowym proboszczem został ks. Ignacy Lasocki. W jego imieniu parafi± administrował ks. Paweł Chodkowski i on kończył dzieło poprzednika. Dach ko¶ścioła został pokryty czerwon± dachówk±, a hełm wieży-miedzian± blach±.

1909

22 maja ks. bp Antoni Julian Nowowiejski dokonał konsekracji nowej ¶świ±tyni. Obszerny ko¶ściół, obliczony na 7 tysięcy wiernych, tego dnia nie pomie¶ścił uczestników uroczysto¶ści. Dwukrotnie więcej ludzi modliło się na placu przyko¶ścielnym.

1911

Ko¶ściół wzbogacił się o nowe jedenastogłosowe organy. Stare zostały sprzedane. W latach następnych dokończone zostały ołtarz i ambona, utrzymane w stylu ko¶ścioła. Nowy proboszcz, ks. Piotr Dmochowski zakupił artystycznie wykonane stacje Drogi Krzyżowej.

1914-1918

W czasie I wojny ¶światowej wielkich zniszczeń dokonała artyleria rosyjska. Poważnie uszkodzone zachowały się dach, wieże, ¶ściany. sklepienie i ołtarz główny. Niemcy zrabowali wszystkie dzwony. zdjęli z dachu wieży miedzian± blachę. Parafianie na bież±co zabezpieczali ko¶ściół, chroni±c go przed dalszym zniszczeniem. Udało się też uratować monstrancję, kielich i piszczałki organów. Ko¶ścielny p. Sitek i majster ciesielski Sziller ukryli je rozgłaszaj±c równocze¶śnie, że zostały zabrane przez Niemców.

1922

Odbyły się pierwsze w niepodległej Polsce Misje ¶św. Prowadziło je trzech ojców misjonarzy z zakonu jezuitów. Następne Misje odbyły się w 1937 roku. Prowadzili je ojcowie misjonarze z Poznania.

1925

Do ko¶ścioła po remoncie wracaj± ukryte w czasie wojny organy. Ich remontu dokonano w Czechach. W dniu przejęcia organów urz±dzono specjaln± uroczysto¶ść. Wierni wysłuchali koncertu w wykonaniu pani Grzebskiej, wła¶ścicielki maj±tku w Jackowie.

1930-1933

W ramach Akcji Katolickiej powstały w parafii Stowarzyszenia: Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Mężczyzn i Kobiet.

1941

W czasie II wojny ¶światowej Niemcy zamienili ko¶ściół w skład żydowskich mebli. Do użytku wiernych pozostawiono jedynie zakrystię.

1942

Niemcy aresztowali ks. dziekana Stanisława Pujdo. Po rocznym pobycie w więzieniu w Nowym Dworze został umieszczony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Aresztowany, a następnie powieszony został wikariusz ks. Bronisław Dobrowolski, członek Armii Krajowej. Parafię obsługiwał przybyły z Ciechanowa ks. Konrad G±siorowski.

1945

Artyleria radziecka, a następnie niemiecka uszkodziły mury. dach i sklepienie ¶świ±tyni. Od pierwszych dni po wyzwoleniu Nasielska rozpoczęły się intensywne prace przy usuwaniu zniszczeń w ko¶ściele. Pocz±tkowo pracami kierował ks. Stanisław Mazurczak, skierowany tymczasowo do Nasielska. Wkrótce z obozu powrócił ks. dziekan Stanisław Pujdo. Osłabiony obozowym życiem nie był jednak w stanie przeprowadzić gruntownego remontu ¶świ±tyni. Zmarł w 1948 roku.

1948-1952

Proboszczem i dziekanem nasielskim w 1948 roku został ks. kanonik Witold Grotowski. Parafi± rz±dził krótko, ale w tym czasie dokonał wielkich rzeczy. Gruntownie wyremontował dach, naprawił wieżę, usun±ł wyrwy i okaleczenia ¶świ±tyni, na zewn±trz od strony zachodniej wmurował trzymetrowy krzyż, wymalował prezbiterium. zbudował wielki ołtarz. Konsekracji ołtarza w wigilię ¶święta patrona parafii ¶św. Wojciecha w 951 r. dokonał bp Tadeusz Zakrzewski. W czasie trzydniowego pobytu w nasielskiej parafii Ksi±dz Biskup po¶święcił trzy nowe dzwony i udzielił Sakramentu Bierzmowania 3722 osobom. Rok wcze¶śniej parafia dokonała duchowej odnowy przez udział w pierwszych po wojnie Misjach ¶św. W dniu pogrzebu ks. kań. Witolda Grotowskiego Arcypasterz Diecezji powiedział, że dzieło, którego dokonał ten kapłan, było zakrojone na żywot ludzki.

1952-1973

W kilka miesięcy po ¶śmierci ks. Witolda Grotowskiego rz±dy parafi± od administruj±cego ni± ks. Mariana Batogowskiego przej±ł ks. Wincenty Walendziak. Duszpasterz ten szczególn± uwagę zwracał na stronę duchow± w życiu parafii. Często podkre¶ślał, że proboszcz jest w parafii nie tylko po to, aby budować, ale by uczyć, wychowywać i kierować jej życiem duchowym.

1970

W nasielskiej plebanii umarł ks. bp Piotr Dudziec. Stało się to tuż po Mszy ¶św., w czasie której udzielał Sakramentu Bierzmowania. Następnego dnia miał udzielić w naszej ¶świ±tyni ¶święceń kapłańskich dwom diakonom.

1973

Proboszczem, a następnie dziekanem nasielskim (1975) został ks. Edward Czajkowski. W pierwszym roku jego pasterzowania dokonana została wymiana dachówki na blachę ocynkowan± po miedziowan± na dachu ko¶ścioła. Na wieży położono blachę miedzian±.

1976

11 i 12 maja parafię nawiedziła Matka Boska w kopii cudownego Wizerunku Jasnogórskiego. Rozpoczęły się prace przy budowie nowej plebanii. Prace trwały do 1983 roku.

1978

16 paĽdziernika był dniem szczególnej rado¶ści dla wszystkich Polaków-ks. kardynał Karol Wojtyła został papieżem. W tym też roku parafianie go¶ścili w swoich domach wędruj±c± mat± kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

1986

Następuje zmiana na stanowisku proboszcza i dziekana nasielskiego. Na emeryturę odszedł ks. prałat Edward Czajkowski. Nowym duszpasterzem parafii i dziekanem dekanatu nasielskiego został ks. kanonik Kazimierz Ś¦niegocki. Nowy gospodarz ł±czy troskę o stronę duchow± i materialn± parafii. W czasie swych dotychczasowych rz±dów uregulował sprawy cmentarza grzebalnego. Dwukrotnie zabezpieczył dach na ko¶ściele farbami antykorozyjnymi, ubogacił ko¶ściół piękn± polichromi±, wstawił nowe ławki i cztery konfesjonały, ogrodził ko¶ściół i plebanię, wybudował dwie kaplice: w Pie¶ścirogach (1990) i Nunie (1992). Kaplica w Pie¶ścirogach pełni dzi¶ś rolę ko¶ścioła parafialnego, pod wezwaniem ¶św. Katarzyny. Now± parafię erygował bp Zygmunt Kamiński w 1991 roku. Powstała ona prawie w cało¶ści z parafii ¶św. Wojciecha i w jej skład weszły wioski: Pie¶ścirogi Nowe i Stare, Mogowo, Morgi. Chlebiotki i cz궜ć Siennicy, a także przył±czono kilkana¶ście rodzin z Mokrzyc z parafii Cieksyn.

1995

W 1995 roku parafianie nasielscy przeżyli Misje ¶św. prowadzone przez księży salezjanów, a w 1996 roku dwa nawiedzenia: kopii cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej i Obrazu Jezusa Miłosiernego;

2000

Przebudowano całe prezbiterium, w którym położono biały marmur i ustawiono marmurowy ołtarz oraz dwie ambonki: miejsce przewodniczenia z prawej strony ołtarza i lektorium z lewej strony ołtarza. Odnowiono i pomalowano malaturę w całym ko¶ściele. Namalowano nowe obrazy na ¶ścianach ko¶ścioła, które przedstawiaj± różne sceny z Pisma ¶świętego oraz dziejów ko¶ścioła historia. 2003 Przed ko¶ściołem wzniesiono figurę Jezusa Miłosiernego jako wotum peregrynacji Jezusa Miłosiernego w Obrazie po rodzinach całej parafii. Na frontonie za¶ś ko¶ścioła obok wielkich drzwi po prawej stronie wmurowano tablicę z okazji 25 lecia Pontyfikatu Jana PawłaII, których po¶święcenia dokonał Jego Ekscelencja biskup Roman Marcinkowski 16 paĽdziernika 2003 r. Uroczysto¶ść tę uczczono również programem po¶święconym Janowi Pawłowi II pt. Droga do Watykanu

2004

W ko¶ściele założono now± instalację nagło¶śnieniow± dla lepszego uczestnictwa w Nabożeństwach.

2005

Założono ogrzewanie zakrystii oraz sali nad zakrysti± jak i w prezbiterium. Przygotowuj±c jednocze¶śnie zaplecze zakrystii i pomieszczenie na kotłownie do ogrzania całego ko¶ścioła. Odnowiono elewację na budynku starego wikariatu, aby lepiej harmonizowała z budynkiem ko¶ścioła.

Ľródło: Parafia ¶św. Wojciecha w Nasielskuhttp://www.fotosik.plhttp://www.fotosik.plhttp://www.fotosik.plhttp://www.fotosik.plhttp://www.fotosik.pl
 
 
CrazyWolf
szeregowyDoł±czył: 22 Cze 2009
Posty: 55
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysłany: Wto 23 Cze, 2009 11:16   

Historia tego ko¶ścioła jest całkiem ciekawa.
 
 
 
Szeregowy
zastępca komendanta plutonuDoł±czył: 14 Cze 2009
Posty: 980
Wysłany: Wto 23 Cze, 2009 14:33   

Jak widzisz nierozł±cznie powi±zana z miastem. Jednym z najstarszych na Mazowszu. :D
 
 
CrazyWolf
szeregowyDoł±czył: 22 Cze 2009
Posty: 55
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysłany: Pon 20 Lip, 2009 20:27   

Nasielsk- miasto seksu i biznesu ;p
 
 
 
general 
komendant plutonuWiek: 40
Doł±czył: 12 Wrz 2008
Posty: 1395
Sk±d: ŁódĽ
Wysłany: Pon 20 Lip, 2009 21:02   

hihihihi to ja chce do waszego Nasielska :)
 
 
Szeregowy
zastępca komendanta plutonuDoł±czył: 14 Cze 2009
Posty: 980
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009 10:43   

Nu, nu Łobuzy, o takich rzeczach przy ko¶ściele. Guy with axe :wink: Ale ko¶ściół jako instytucja, nie zabrania seksu w celach prokreacji, więc chyba się nikt nie obrazi za Wasze stwierdzenia. :D Ja w tym ko¶ściele miałem: komunię i bierzmowanie, a moi synowie obydwie komunie, bo bierzmowania już nie. Wyprowadzili¶śmy się z tego naszego małego, ale ukochanego miasta, mówię w swoim imieniu nie ich. Jeden z nich jak będzie chciał sam się wypowie. :wink:
 
 
Raisa 
komendant oddziałuDoł±czyła: 17 Kwi 2008
Posty: 5038
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009 11:13   

:shock: To widzę że te działania sakralne odbyły się w ¶ślicznym, eleganckim miejscu.Ko¶ściół wygl±da bardzo dumnie. :wink: Takie dobre wrażenie wizualne. Rolling eyes
 
 
Szeregowy
zastępca komendanta plutonuDoł±czył: 14 Cze 2009
Posty: 980
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009 11:43   

W okolicach pod Waw±, to jeden z większych ko¶ściołów Raiso. U nas króluj± raczej małe ko¶ścioły, w przeciwieństwie np do samej Łodzi i jej okolic. Pierwsze co mi się wła¶śnie rzuciło w oczy, gdy jechałem samochodem w Łódzkie okolice, to majestatyczne ko¶ścioły, nawet w tzw. "dziurach zabitych dechami".
 
 
Raisa 
komendant oddziałuDoł±czyła: 17 Kwi 2008
Posty: 5038
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009 12:03   

:shock: Wiesz Czarku, jak tylko mogę zwiedzam sobie jeszcze cerkwie jak dam radę wej¶ść to i inne ko¶ścioły. :wink: S± to bardzo ciekawe architektoniczne budowle.Ale to już wiemy. :wink:
 
 
Szeregowy
zastępca komendanta plutonuDoł±czył: 14 Cze 2009
Posty: 980
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009 12:20   

Teresko, UWIELBIAM cerkwie! Jako ¶świ±tynie s± przepiękne! A ich wnętrza to już szok :shock: . Zrobię dla Ciebie temat jednej z moich okolic, bo u mnie jest ich jak na lekarstwo. Przegl±daj tematy, bo będzie dla Ciebie z dedykacj± :D
 
 
general 
komendant plutonuWiek: 40
Doł±czył: 12 Wrz 2008
Posty: 1395
Sk±d: ŁódĽ
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009 13:10   

Nie no tak to nie będzie!! :)

Szeregowy jak mi się wydaje jest ptaszkiem tym no. Jak on się zwał? dziobak czy co¶ś hihihi :)
 
 
Szeregowy
zastępca komendanta plutonuDoł±czył: 14 Cze 2009
Posty: 980
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009 20:59   

Zazdro¶śnik, :D Raisa już nie tylko z Tob± pisze i tu Cię boli :wink:
 
 
general 
komendant plutonuWiek: 40
Doł±czył: 12 Wrz 2008
Posty: 1395
Sk±d: ŁódĽ
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009 21:40   

No to ja zamieniam się w strusia i chowam głowe w piasek :lol:
 
 
Raisa 
komendant oddziałuDoł±czyła: 17 Kwi 2008
Posty: 5038
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009 22:37   

A Bear Czrosław to miłe co piszesz. :lol: Kilka cerkwi dałam radę zobaczyć w Komańczy i w jej okolicach.No muszę to napisać: Popi jakich miałam przyjemno¶ść poznać to wspaniali uroczy faceci.Widziałam meczet.Wojtusiu zachęcam do zwiedzania tych miejsc.S± tak inne od tych miejsc sakralnych nam znajomych. Rock ya Jeszcze chętnie wzieła bym udział w cerkwi na mszy.Hiciorem ponoć s± ¶śpiewy cerkiewne.Choć miałam zaproszenie, po¶śpiech był gór±.A szkoda.Ale nie tracę nadziei że dam radę. Super
 
 
general 
komendant plutonuWiek: 40
Doł±czył: 12 Wrz 2008
Posty: 1395
Sk±d: ŁódĽ
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009 23:14   

Można wspólnie zorganizować jaki¶ś wyjazd i wtedy będzie można poogl±dać i posłuchać :)
 
 
Raisa 
komendant oddziałuDoł±czyła: 17 Kwi 2008
Posty: 5038
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009 23:41   

Super Jestem za :roll:
 
 
Szeregowy
zastępca komendanta plutonuDoł±czył: 14 Cze 2009
Posty: 980
Wysłany: Czw 23 Lip, 2009 13:27   

Ostrzegam! Msze s± bardzo długie :wink:
 
 
Raisa 
komendant oddziałuDoł±czyła: 17 Kwi 2008
Posty: 5038
Wysłany: Czw 23 Lip, 2009 13:36   

prayer Ponoć trwaj± 1 godz. i 30 min.I to była bariera czasowa. Rock ya no i cała celebra też trochę inna.Ale najważniejsze że wierni uczestnicz±cy w mszy cały czas stoj±.Nie ma ławek Super
 
 
Szeregowy
zastępca komendanta plutonuDoł±czył: 14 Cze 2009
Posty: 980
Wysłany: Czw 23 Lip, 2009 13:41   

Sama zwykła msza, to do wytrzymania, ale ¶śluby i chrzty, to jest maraton! Około 3 godzin :shock:
 
 
Szeregowy
zastępca komendanta plutonuDoł±czył: 14 Cze 2009
Posty: 980
Wysłany: Czw 30 Lip, 2009 09:19   

To jest chyba najstarsza fotka ko¶ścioła w Nasielsku, jaka udało mi się wygrzebać w necie. Ko¶ściół w tle na pierwszym planie żołdaki carskie.http://www.fotosik.plEDIT by ADMIN: Przypominam o podawaniu Ľródeł fotografii, zdjęć je¶śli nie pochodz± one ze zbiorów autora postu... :wink:
 
 
general 
komendant plutonuWiek: 40
Doł±czył: 12 Wrz 2008
Posty: 1395
Sk±d: ŁódĽ
Wysłany: Czw 30 Lip, 2009 11:49   

Szukaj dalej a znajdziesz inne foty
 
 
Szeregowy
zastępca komendanta plutonuDoł±czył: 14 Cze 2009
Posty: 980
Wysłany: Czw 30 Lip, 2009 12:08   

Szukałem i lipa :cry:
 
 
Wy¶wietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Kopiowanie wszelkich tre¶ci zawartych na forum bez zgody administracji i autorów tematów/postów zabronione!

Administracja forum nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ć komentarzy - s± one własno¶ci± ich autorów.